Français        Deutsche        Suomi        Español        Português        Vlaams        Nederlands        中国        Italiano

עברית        Hrvaščina       Lietuvių        česká        Español de América Latina        Malay        English        Slovenščina        عربي

 

Informacion për sigurinë

BLM800

 

Kenwood po ndërmerr një plan veprimi korrektues me dëshirë që prek bluajtësin Blend-X Pro, (VETËM tipi BLM80 është prekur). Kenwood ka përcaktuar se ka mundësi që tehu i poshtëm të thyhet dhe kjo mund të rezultojë në rrezik gërvishtjeje dhe gëlltitjeje për konsumatorin. Produktet e prekura kanë kodet e datës nga 14x01 deri 15x22 (“x” është një germë: p.sh. 14T01).

Ju lutemi ndiqni procedurën e mëposhtme për të përcaktuar nëse keni një produkt që kërkon një veprim korrektues:

1. Kontrolloni dhe regjistroni kodin e datës, që mund të gjendet në etiketën e klasifikimit, vendosur në pjesën e poshtme të produktit.

 

Etiketa e klasifikimit mund të gjendet në pjesën e poshtme të këtij produkti dhe tregon tipin BLM80 dhe kodin e datës nga 14x01 deri 15x22

 
 

2. Ju lutemi kontrolloni nëse tehet e bluajtësit kanë të gdhendur me laser identifikimi si më poshtë:

Po

Jo

 
 

3. A është prekur produkti juaj?

A kanë tehet e produktit shenja identifikimi?

Dërgo